Tin tức

  Thống kê truy cập
Đang truy cập
Lượt truy cập
  HƯỚNG DẪN

Hướng dẫn Công tác Thi đua cuối năm


UBND TỈNH PHÚ THỌ
LIÊN HIỆP CÁC HỘI
KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT


 
Số:  240/CV-LHH
V/v hướng dẫn đánh giá, xếp loại
 thi đua và đề nghị khen thưởng
năm 2017

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 
Phú Thọ, ngày 13 tháng 11 năm 2017
 
                   Kính gửi: ……………………………………………………… 
Thực hiện Chương trình công tác năm 2017 và Quyết định số 381/QĐ-LHH ngày 11/11/2016 của Liên hiệp hội tỉnh về việc ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, Thường trực Liên hiệp hội đề nghị các hội thành viên, hội viên tập thể, trung tâm trực thuộc tổ chức thực hiện việc tổng kết hoạt động của đơn vị, đồng thời đánh giá xếp loại thi đua và đề nghị khen thưởng năm 2017, cụ thể như sau:
1. Ban Chấp hành, Ban Thường vụ các hội thành viên, hội viên tập thể, trung tâm trực thuộc Liên hiệp hội tỉnh căn cứ nội dung các tiêu chí đánh giá, xếp loại thi đua theo quy định tại Quy chế Thi đua, khen thưởng của Liên hiệp hội tỉnh để thực hiện việc tự chấm điểm, đánh giá, xếp loại thi đua và đề nghị khen thưởng đối với tập thể, cá nhân hội viên thuộc Hội năm 2017.
(Có biểu chấm điểm, đánh giá, xếp loại thi đua năm 2017 gửi kèm)
2. Gửi kết quả tự chấm điểm, đánh giá, xếp loại thi đua, đề nghị khen thưởng của đơn vị năm 2017 về Liên hiệp hội tỉnh trước ngày 25/11/2017 để thẩm định, xét khen thưởng hoặc đề nghị cấp thẩm quyền xét, khen thưởng theo quy định.
3. Hồ sơ đề nghị khen thưởng thực hiện theo quy định tại Điều 11 - Quy chế Thi đua, khen thưởng của Liên hiệp hội tỉnh, cụ thể như sau:
3.1. Đối với hồ sơ đề nghị Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh khen, hồ sơ gồm:
a) Công văn đề nghị khen thưởng của Hội, Trung tâm kèm theo danh sách tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng;
b) Biên bản họp của Ban Thường vụ hoặc của Hội đồng Thi đua, khen thưởng Hội, Trung tâm;
c) Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng, có xác nhận của lãnh đạo Hội, Trung tâm (có ký tên, đóng dấu);
d) Xác nhận sáng kiến, cải tiến, áp dụng công nghệ mới của lãnh đạo Hội, Trung tâm (nếu có).
Đề nghị lãnh đạo Hội, Trung tâm quan tâm chỉ đạo thực hiện, đảm bảo thời gian quy định. Liên hiệp hội tỉnh không thực hiện đánh giá, xếp loại thi đua, xét khen thưởng năm 2017 đối với các đơn vị gửi biểu chấm điểm, đánh giá, xếp loại thi đua và hồ sơ đề nghị khen thưởng về Liên hiệp hội tỉnh sau ngày 25/11/2017./.

TM. BAN THƯỜNG VỤ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Hoàng Văn Tuyển

 
 
 


 

 

 

                      

 


 

 

 
 

 


      


 

Gửi ý kiến phản hồi

Họ và tên
Email
Nội dung
 
 
 
  Bài viết mới
  Hoạt động đó đây
  Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến 2
Tư vấn tạo web
Hỗ trợ trực tuyến 1
Tư vấn tạo web

Hội Khoa học kỹ thuật Lâm nghiệp Phú Thọ

Số 1518 Đại lộ Hùng Vương phường Gia Cẩm thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ

Trưởng ban nội dung: Lương Văn Thắng. Phó ban Thường trực: Phùng Văn Vinh.
 Chủ nhiêm Website: Kỹ sư Lâm nghiệp Trần Ngọc Cường
Điện thoại : 02103 818 567 -  Email : cuonglnpt@gmail.com
Bản quyền thuộc Hội Khoa học kỹ thuật Lâm nghiệp Phú Thọ