Tin tức

  Thống kê truy cập
Đang truy cập
Lượt truy cập
  NHẮC NHỞ

Nhắc nhở Báo cáo Tổng kết năm 2017


UBND TỈNH PHÚ THỌ

LIÊN HIỆP CÁC HỘI

KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT 

Số:   239 /CV-LHH

V/v báo cáo kết quả hoạt động năm 2017

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Phú Thọ, ngày 13tháng 11 năm 2017

 

                        Kính gửi: …………………………………………………..

          …………………………………………………. 

        Thực hiện Chương trình công tác năm 2017, Thường trực Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật đề nghị các hội thành viên, hội viên tập thể, trung tâm trực thuộc xây dựng báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 của Hội thành viên, Hội viên tập thể, Trung tâm trực thuộc (theo đề cương báo cáo gửi kèm)

Báo cáo tổng kết đề nghị gửi về Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh trước ngày 25/11/2017, để Liên hiệp hội tổng hợp, kịp thời báo cáo Liên hiệp hội Việt Nam và các cơ quan liên quan theo quy định.

        Các đơn vị chưa gửi Chương trình công tác năm 2018 của Hội, Trung tâm về Liên hiệp hội tỉnh, đề nghị đơn vị khẩn trương gửi về Liên hiệp hội để tổng hợp chung./.

TM/Ban Thường vụ

Chủ tịch (đã ký)

Hoàng Văn Tuyển-------------------------------------  

TÊN ĐƠN VỊ:.................................. 

Số:           /BC-.........

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Phú Thọ, ngày         tháng 11 năm 2017

BÁO CÁO

Kết quả hoạt động năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ năm 2018
 

       Thực hiện Công văn số........./CV-LHH ngày ......../11/2017 của Liên hiệp hội về việc báo cáo kết quả hoạt động năm 2017, Hội/Trung tâm/.......................báo cáo kết quả hoạt động như sau:

        I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2017

        1. Công tác xây dựng và phát triển tổ chức

        - Tổng số Chi hội, Câu lạc bộ, Trung tâm và hội viên hiện nay; trong đó: số kết nạp mới năm 2017, số Chi hội, Câu lạc bộ, Trung tâm và hội viên tăng so với năm 2016.

        - Đánh giá việc thực hiện Điều lệ Hội và quy định tại Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.

        - Giải pháp đổi mới phương thức hoạt động của Hội.

        - Chế độ thông tin, báo cáo và dự họp theo triệu tập của Liên hiệp hội.

       - Kết quả thu và quản lý quỹ của Hội.

        2. Hoạt động thông tin, tuyên truyền; đào tạo và phổ biến kiến thức

        - Số lớp, đào tạo, tập huấn, tuyên truyền, phổ biến kiến thức, bồi dưỡng cho hội viên và người dân; nội dung các lớp tập huấn; số người tham dự.

        - Số tin, bài viết và nội dung đã đăng trên các báo, tạp chí, Website và ấn phẩm “Trí thức Đất Tổ” của Liên hiệp hội năm 2017.

        - Các hình thức tuyên truyền khác.

        3. Hoạt động nghiên cứu khoa học

        - Đề tài (dự án) khoa học đã được phê duyệt và thực hiện trong năm 2017; trong đó, đề tài/dự án cấp nhà nước, cấp Bộ, cấp tỉnh, cấp cơ sở ? Đánh giá khái quát kết quả thực hiện đề tài/dự án (nếu có).

         - Chủ trì hoặc phối hợp tham gia tổ chức hội thảo, hội nghị khoa học chuyên đề.

        4. Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội

         - Kết quả thực hiện hoặc phối hợp tham gia thực hiện hoạt động tư vấn.

        - Kết quả thực hiện hoặc phối hợp tham gia thực hiện hoạt động phản biện xã hội.

         5. Việc thực hiện nhiệm vụ được cơ quan có thẩm quyền giao

6. Các hoạt động khác

7. Đánh giá chung

a) Ưu điểm

b) Tồn tại, hạn chế

          II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2018

          Nêu cụ thể những nhiệm vụ chủ yếu thực hiện trong năm 2018.

          III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

Nơi nhận:                                            QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ NGƯỜI KÝ

- ....................                                                         (Chữ ký, dấu)

......................

- Lưu: VP Hội, TT.

 

 

Gửi ý kiến phản hồi

Họ và tên
Email
Nội dung
 
 
 
  Bài viết mới
  Hoạt động đó đây
  Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến 2
Tư vấn tạo web
Hỗ trợ trực tuyến 1
Tư vấn tạo web

Hội Khoa học kỹ thuật Lâm nghiệp Phú Thọ

Số 1518 Đại lộ Hùng Vương phường Gia Cẩm thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ

Trưởng ban nội dung: Lương Văn Thắng. Phó ban Thường trực: Phùng Văn Vinh.
 Chủ nhiêm Website: Kỹ sư Lâm nghiệp Trần Ngọc Cường
Điện thoại : 02103 818 567 -  Email : cuonglnpt@gmail.com
Bản quyền thuộc Hội Khoa học kỹ thuật Lâm nghiệp Phú Thọ