Tin tức

  Thống kê truy cập
Đang truy cập
Lượt truy cập
  ỨNG DỤNG K-HỌC C-NGHỆ...

ỨNG DỤNG K-HỌC C-NGHỆ...

Phùng Văn Vinh
Ứng dụng khoa học công nghệ
trong phát triển lâm nghiệp ở tỉnh Phú Thọ
Phú Thọ là tỉnh thuộc vùng Trung du miền núi Bắc bộ, cửa ngõ phía Tây Bắc của thủ đô Hà Nội. Tổng diện tích tự nhiên 353.456 ha, diện tích rừng và đất lâm nghiệp 187.957,6 ha, chiếm 53 % so với tổng diện tích tự nhiên toàn tỉnh. Trong đó rừng đặc dụng 17.304,1 ha, rừng phòng hộ 33.474,3 ha, rừng sản xuất 137.179,2 ha; diện tích đất có rừng 171.607,4 ha, gồm: rừng tự nhiên 47.435,6 ha, rừng trồng 93.008,5 ha, diện tích chưa thành rừng 31.163,3 ha.
Trong những năm gần đây phát triển, ứng dung khoa học công nghệ (KHCN) đang được các cấp bộ ngành từ trung ương tới địa phương quan tâm chỉ đạo. Trung ương đã ban hành Nghị quyết 46/NQ-CP ngày 29/3/2013 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 01/12/2012 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), Quyết định số 418/QĐ-TTg ngày 11/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển KH&CN giai đoạn 2011-2020; Quyết định số 1318/QĐ-KHCN ngày 05/6/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ khoa học và công nghệ chủ yếu giai đoạn 2016-2020. Tỉnh Phú Thọ đã ban hành Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND ngày 28/02/2012 phê duyệt Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Phú Thọ đến năm 2020 và Kế hoạch số 1728/KH-UBND ngày 11/5/2016 về phát triển khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016 - 2020, một nội dung quan trọng của các kế hoạch là phát triển khoa học công nghệ, ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực lâm nghiệp.
1. Các kết quả nghiên cứu, ứng dụng KHCN trong phát triển lâm nghiệp.
1.1. Về lĩnh vực giống cây lâm nghiệp
Giống là một khâu hết sức quan trọng trong việc nâng cao năng suất trong sản xuất nông lâm nghiệp. Đối với rừng trồng, giống cây con có vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng suất, chất lượng rừng. Việc chủ động xây dựng nguồn giống đảm bảo chất lượng để sản xuất đủ số lượng cây giống phục vụ kế hoạch trồng rừng hàng năm cho địa phương là việc làm rất cần thiết. Từ thực tế đó, Chi cục Kiểm lâm Phú Thọ đã xây dựng và được phê duyệt, triển khai thực hiện     Dự án Đầu tư phát triển giống cây lâm nghiệp chất lượng cao tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011-2015. Đồng thời các cơ quan nghiên cứu trên địa bàn tỉnh thông qua các đề tài, dự án đã đẩy mạnh nghiên cứu về cây mọc nhanh phục vụ trồng rừng nguyên liệu, đặc biệt là Viện nghiên cứu cây nguyên liệu giấy (FRC) đã nghiên cứu kỹ thuật giâm hom và xây dựng mô hình rừng trồng năng suất cao cho 3 dòng Bạch  đàn  đã được chọn lọc PNCTIV; PNCT3. Đã xác định kỹ thuật giâm hom tối ưu cho các dòng bạch PNCTIV; PNCT3 phục vụ sản xuất đại trà. Nghiên cứu chọn lọc, lai tạo giống bạch đàn có năng suất gỗ cao. Đã tạo được 04 giống lai Bạch đàn  mới bổ sung cho trồng rừng khảo nghiệm.  Nghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật chính đến sinh trưởng rừng trồng 3 dòng Bạch đàn (PNCT3, PN10, PNCTIV) và 2 dòng keo lai (KL20, KLTA3). Đã xác định được một số biện pháp kỹ thuật lâm sinh như mật độ trồng, liều lượng, chủng loại phân bón ảnh hưởng tốt nhất đến sinh trưởng rừng trồng nguyên liệu các giống (PNCT3, PN10, PNCTIV). Nghiên cứu nuôi cấy mô in vitro 3 dòng Keo lai KL2, KL20 và KLTA3. Đã xác định được kỹ thuật nhân giống nuôi cấy mô cho các dòng Keo lai để đưa vào sản xuất cây giống đại trà.
Nghiên cứu chọn giống Bạch đàn và Keo phục vụ ngành công nghiệp giấy, đã nghiên cứu và chọn tạo được 02 giống Bạch đàn, 01 giống Keo tai tượng có năng suất chất lượng tốt để công nhận tiến bộ kỹ thuật. Bảo tồn và mở rộng quỹ gen quý hiếm của nhóm cây nguyên liệu giấy. Đã lưu giữ và bảo tồn an toàn được 238 nguồn gen cây nguyên liệu giấy phục vụ nghiên cứu và chọn tạo giống.
       Đã ứng dụng công nghệ sản xuất cây giống trồng rừng Bạch đàn và Keo lai bằng bầu giá thể hữu cơ với vỏ bầu tự huỷ mỗi năm 0,5- 0,8 triệu cây giống/năm trồng rừng nguyên liệu phục vụ người dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
        Phát triển nguồn gen Bạch đàn H1 và TTKT7 phục vụ trồng rừng cây nguyên liệu giấy. Hoàn thiện quy trình công nghệ nuôi cấy mô và sản xuất thử cây giống Bạch đàn PNCT3 và PNCTI V.   Đã hoàn thiện 02 quy trình nhân giống nuôi cấy mô cho 02 dòng Bạch đàn PNCT3, PNCTIV đưa vào sản xuất đại trà cây giống phục vụ nhu cầu trồng rừng nguyên liệu trên địa bàn tỉnh. Đã ứng dụng rộng rãi công nghệ nuôi cấy mô, công nghệ giâm hom, trong sản xuất giống cây lâm nghiệp đối với các giống mới Bạch đàn U6, PNCT3, PNCTIV, DH32-29, PN108, UP54, UP99; Keo lai KL2, KLTA3, BV10, BV33, BV75, BV16, BV33, AH1.
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Phú Thọ có 2 đơn vị có phòng nuôi cấy mô là: Viện nghiên cứu cây nguyên liêu giấy có cơ sở nghiên cứu sản xuất nuôi cấy mô năng lực sản xuất 4-5 triệu cây giống/năm; Công ty cổ phần giống cây trồng Phong Châu năng lực sản xuất 2-3 triệu cây mầm mô /năm. Hàng năm trên địa bàn tỉnh Phú Thọ sản xuất trên 40 triệu cây giống bằng phương pháp nhân giống vô tính.
Từ các kết quả nghiên cứu, tỉnh đã chỉ đạo ứng dụng vào trong phát triển lâm nghiệp thông qua các chương trình trồng rừng 327, 661, chương trình bảo vệ và phát triển rừng, chương trình trồng rừng theo nghị quyết 01, 05 của tỉnh về hỗ trợ trồng rừng sản xuất, trong đó tập trung vào giống keo hạt ngoại có xuất xứ từ Úc, và các dòng Keo lai.
1.2. Về trồng rừng đặc dụng, phòng hộ, với bảo tồn nguồn gen các loài cây quý hiếm, gắn với phát triển kinh tế và du lịch sinh thái:
Với định hướng quản lý, bảo vệ nghiêm ngặt rừng đặc dụng; khai thác có hiệu quả du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng tại các khu rừng đặc dụng. Bảo vệ rừng phòng hộ là rừng tự nhiên hiện có; trồng rừng phòng hộ bằng các loài cây bản địa, cây đa mục đích, phát huy tốt khả năng phòng hộ đầu nguồn, bảo vệ môi trường sinh thái. Trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều đề tài, dự án, đề tài: Đánh giá khả năng phục hồi rừng cây bản địa trên đất thoái hóa sau khai thác rừng Bạch đàn tại Rừng Quốc gia Đền Hùng - tỉnh Phú Thọ. Nghiên cứu di thực giống chè Shan - suối Giàng phục vụ trồng rừng phòng hộ ở Vườn quốc gia Xuân Sơn, bước đầu đã xác định được khả năng đáp ứng mục đích trồng rừng phòng hộ của giống chè Shan suối Giàng tại Vườn quốc gia Xuân Sơn. Đề tài: Di thực cây Chè Đắng Cao Bằng về trồng tại Vườn quốc gia Xuân Sơn và vùng đệm. Kết quả là trồng được 3,0 ha mô hình thực nghiệm cây Chè Đắng phát triển tốt, xác định được khả năng thích ứng của cây chè đắng, với điều kiện đất đai khí hậu của vườn quốc gia xuân Sơn và vùng đệm. Đề tài: Trồng thử nghiệm cây chè Long Vân, di thực từ Vân Nam - Trung Quốc về trồng trong Vườn quốc gia Xuân Sơn. Kết quả là trồng được 3,0 ha chè sinh trưởng, phát triển và cho chất lượng tốt.
Các đề tài, dự án bảo tồn, lưu trữ và phát triển các loài gen quý, hiếm và có giá trị trên địa bàn tỉnh tập trung vào các loài cây lâm nghiệp: Gù hương, Trám đen, Trám trắng, Chò chỉ, Chò nâu, Đinh vàng quả khía, Dẻ gai, Nghiến… đề tài Điều tra thu thập mẫu vật một số loài cây có giá trị kinh tế và có nguy cơ bị tuyệt chủng để làm cơ sở giáo dục môi trường, tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ đa dạng sinh học Vườn quốc gia Xuân Sơn; Dự án: Xây dựng vườn các loài cây rừng tỉnh Phú Thọ có trong sách đỏ Việt Nam; đề tài: Nghiên cứu một số đặc điểm sinh vật học và phương pháp bảo tồn Dẻ gai Phú Thọ (Castanopsis phuthoensis luong); đề tài: Nghiên cứu bảo tồn và phát triển cây Vù hương (Cinnamomum balansae H.Lec) trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Đề tài: Nghiên cứu trồng thử nghiệm tập đoàn cây bản địa đặc trưng của các vùng miền trong cả nước tại Rừng Quốc gia Đền Hùng....Thông qua việc ứng dụng KHCN vào phát triển rừng đã góp phần bảo tồn nguồn gen các loài cây quý hiếm, gắn với phát triển kinh tế và du lịch sinh thái tại các khu rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh.
1.3. Về lĩnh vực phát triển rừng và lâm sản ngoài gỗ:
Việc ứng dụng KHCN vào phát triển rừng và lâm sản ngoài gỗ, được nhiều đơn vị, tổ chức quan tâm thực hiện, đề tài: Nghiên cứu thử nghiệm trồng cây Hông trên địa bàn tỉnh, bước đầu đã xác định được khả năng thích nghi trên vùng đồi của tỉnh. Đề tài: Xác định khả năng phát triển giống Trúc quân tử tại Vườn quốc gia Xuân Sơn. Kết quả đã trồng được 1,0 ha Trúc sinh trưởng và phát triển tốt, xác định được khả năng thích ứng của cây Trúc tại Vườn quốc gia Xuân Sơn, đề xuất được các biện pháp kỹ thuật trồng và phát triển giống Trúc. Đề tài: Nghiên cứu trồng thử nghiệm cây Bương mốc (Dendrocalamus aff. sinicus) lấy măng kết hợp lấy thân làm nguyên liệu giấy tại Phú Thọ do Chi cục Kiểm lâm thực hiện. Đề tài: Nhân giống vô tính cây giổi xanh bằng phương pháp ghép tại Vườn quốc gia Xuân Sơn. Đã xây dựng được 0,5 ha cây Giổi xanh ghép sinh trưởng và phát triển tốt. Đề tài: “ Nghiên cứu chọn giống, nhân giống và biện pháp kỹ thuật thâm canh cây Sơn (Toxicodendron succedanea) tại Phú Thọ”
Các đề tài nghiên cứu phục hồi và phát triển các cây dược liệu, lâm sản ngoài gỗ: Sa nhân, Kim tiền thảo, Hương bài, Mạch môn, Đẳng sâm, Ba kích, Tam thất, Mây nếp, Song mật, Xạ đen, củ Dòm, Bảy lá một hoa, Lông culi, Ba gạc vòng, Thổ tế tân, củ Dó, Ngải dợm, Ngũ gia bì gai, Trọng lâu nhiều lá, Kim tuyến lông, Nang trứng… từ đó làm cở sở nhân rộng trên toàn tỉnh.
1.4. Lĩnh vực quản lý rừng bền vững và chế biến gỗ. 
Tỉnh Phú Thọ thường xuyên quan tâm đến quản lý rừng bền vững và chế biến gỗ, hiện tại tỷ lệ diện tích rừng sản xuất được quản lý bền vững có xác nhận  đạt gần 20.000 ha (tương ứng 20 % đạt 100 % so với bộ tiêu chí giám sát đánh giá cơ cấu lại ngành nông nghiệp đến năm 2020). Đồng thời việc duy trì trồng rừng đảm bảo ổn định  vùng nguyên liệu giấy, tỉnh đã ban hành nhiều cơ chế chính sách trồng và chuyển hóa gỗ lớn để có nguyên liệu chế biến  tạo ra sản phẩm đồ gỗ mỹ nghệ, gỗ nội thất, sản phẩm ván nhân tạo, ván ép MDF, HDF có giá trị cao. Triển khai thực hiện đề tài khoa học và công nghệ: Xây dựng mô hình chuyển hóa rừng cung cấp gỗ nhỏ thành rừng gỗ lớn các loài Keo lai và Keo tai tượng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Đồng thời xây dựng nhiều mô hình trồng rừng thâm canh gỗ lớn, mô hình chuyển hóa rừng kinh doanh gỗ nhỏ sang kinh doanh gỗ lớn đối với loài keo tai tượng. Mở nhiều lớp tập huấn, chuyển giao, kỹ thuật chuyển hóa kinh doanh gỗ nhỏ sang  kinh doanh lớn, tổ chức tuyên truyền, vận động người dân thực hiện theo đúng quy trình kỹ thuật nhằm đem lại năng suất, chất lượng và hiệu quả cao trong trồng rừng sản xuất. 
1.5. Lĩnh vực bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng
Trong công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR) cũng có nhiều các đề tài, dự án ứng dụng KHCN để triển khai và đã đạt được những kết quả khả quan, góp phần quan trọng vào công tác bảo vệ rừng, PCCCR, đề tài: Nghiên cứu chọn loại cây trồng xây dựng mô hình đường băng cây xanh cản lửa phục vụ phòng chống cháy rừng. Thông qua đề tài, đã đưa ra được tập đoàn cây trồng với 11  loài cây rừng có khả năng chống chịu lửa cao; đã xây dựng được 03 mô hình đường băng xanh cản lửa đạt kết quả tốt; đề xuất 11 giải pháp nhằm tăng cường công tác phòng chống cháy rừng. Từ kết quả của đề tài đã chuyển giao và thực hiện xây dựng các đường băng cây xanh cản lửa trên địa bàn các huyện,thành thị, góp phần không nhỏ vào giảm thiểu cháy rừng trên địa bàn tỉnh.
Đề tài: Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) trong quản lý, bảo vệ, phòng chống cháy rừng và phát triển rừng cộng đồng. Kết quả đã xây dựng và hình thành cơ sở dữ liệu về quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng và phát triển rừng cộng đồng, từ đó đề xuất các giải pháp về quản lý bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng và phát triển rừng cộng đồng một cách hiệu quả trên địa bàn huyện Đoan Hùng và nhân rộng ra toàn tỉnh. Đề tài: Xây dựng thí điểm mô hình cộng đồng quản lý bảo vệ rừng tại huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ, làm cơ sở cho việc nhân rộng mô hình cộng đồng tham gia quản lý bảo vệ và phát triển rừng trên toàn tỉnh.
Dự án Theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp do Chi cục Kiểm lâm thực hiện; Dán: Tăng cường năng lực phòng chống cháy rừng của cộng đồng góp phần bảo vệ rừng Khu di tích lịch sử văn hóa Đền Hùng (VN/05/001) do tổ chức GEF SGP tài trợ. Dự án nâng cao năng lực PCCCR và bảo vệ rừng cấp bách giai đoạn 2015-2020; triển khai nhiệm vụ khoa học công nghệ: Nghiên cứu xây dựng trang Web thông tin Khoa học kỹ thuật lâm nghiệp tỉnh Phú Thọ.
            Đồng thời với việc triển khai các đề tài, dự án ứng dụng KHCN, trong thời gian qua lực lượng Kiểm lâm đã mở hơn 100 lớp tập huấn kỹ thuật PCCCR, trong đó chú trọng công tác dự báo cảnh báo cháy rừng, tổ chức xây dựng lực lượng PCCCR, kỹ thuật xây dựng công trình phòng cháy, mua sắm trang thiết bị dụng cụ PCCCR …Ký hợp đồng với nhà mạng viễn thông để nhắn tin cảnh báo nguy cơ cháy rừng đối với các đối tượng có liên quan, qua đó giúp các cấp quản lý, chủ rừng chủ động hơn trong công tác PCCCR, đồng thời giảm thiểu được mức độ thiệt hại do cháy rừng gây ra.
* Đánh giá tổng quát
Nhìn chung, việc ứng dụng KHCN trong phát triển lâm nghiệp đều bám sát vào tình hình sản xuất thực tế, góp phần giải quyết, tháo gỡ những vấn đề thực tế đặt ra và mở ra những hướng đi mới trong chuyển đổi sản xuất lâm nghiệp thời gian tới. Từ những kết quả triển khai ở trên, đến nay trên địa bàn tỉnh phú Thọ đã đạt được những kết quả cơ bản đó là: Trồng rừng tập trung 10 nghìn ha/năm, trồng cây dược liệu dưới tán rừng 113,2 ha, trồng và chuyển hóa gỗ lớn hơn 6 nghìn ha. Năng suất rừng trồng bình quân đạt 12m3/ha/năm; sản lượng gỗ khai thác rừng trồng gần 700 nghìn m3 gỗ/năm, tạo ra các vùng nguyên liệu tập trung cho công nghiệp chế biến gỗ, sản xuất giấy, ván nhân tạo. Việc trồng rừng phòng hộ, đặc dụng với các loài cây bản địa: Lát, Lim, Re, Giổi ... đã góp phần cải tạo môi trường sinh thái, bảo tồn các nguồn gen quý, hiếm, tạo đà cho du lịch sinh thái trong các khu rừng đặc dụng. Ứng dụng khoa học công nghệ trong phát triển lâm nghiệp góp phần tăng năng suất rừng trồng, từng bước nâng cao hiệu quả kinh tế đồi rừng, cải thiện được đời sống của người làm rừng.
2. Những tồn tại, hạn chế
Công tác kiểm tra, giám sát quy trình sản xuất giống của các đơn vị sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp chưa thường xuyên, liên tục; còn nhiều hộ gia đình, cá nhân sản xuất kinh doanh giống nhỏ lẻ, không đăng ký kinh doanh, chưa tuân thủ quy định về quản giống theo quy định, nên ở một số nơi vẫn còn tình trạng giống không rõ nguồn gốc đem vào trồng rừng.
Việc nghiên cứu, chọn tạo giống cây trồng mới, có năng suất cao và ứng dụng  kết quả nghiên cứu của các đề tài, dự án vào thực tế sản xuất chưa được nhiều. Việc ứng dụng KHCN để xây dựng, phát triển mô hình các loại lâm sản ngoài gỗ chưa tạo được hiệu quả rõ rệt, chưa được duy trì nhân rộng và phát triển một cách bền vững.
Việc chuyển đổi tập quán, kỹ thuật canh tác, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất lâm nghiệp ở một số nơi, nhất là vùng rừng núi, vùng sâu, xa còn hạn chế; dẫn đến hiệu quả của sản xuất lâm nghiệp chưa tương xứng với tiềm năng. Mặt khác phần lớn nông dân sống trong khu vực nông thôn miền núi nơi có nhiều rừng, đất rừng thiếu vốn, kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh nhất là thị trường tiêu thụ sản phẩm, nguồn lao động chủ yếu là giản đơn trong khi đó chu kỳ sản xuất kinh doanh lâm nghiệp dài, đòi hỏi phải có vốn, có kỹ thuật tổng hợp cũng là tác nhân hạn chế đến kinh tế lâm nghiệp.
Các cơ sở chế biến gỗ trên địa bàn tỉnh nhiều nhưng phần lớn có quy mô nhỏ, với mô hình chủ đạo sản xuất kiểu hộ gia đình, tổ hợp tác, chủ yếu là các xưởng xẻ, bóc, dăm; sản phẩm chế biến chủ yếu là: Giấy, bột giấy, dăm mảnh, ván bóc, ván xẻ, đồ mộc gia dụng, ván thanh. Sản phẩm sau chế biến được tiêu thụ ở thị trường trong và ngoài tỉnh, một phần được xuất sang thị trường Trung Quốc, Đài Loan. Trong chế biến thiếu nguồn nguyên liệu gỗ lớn phục vụ cho sản xuất các sản phẩm đồ gỗ mỹ nghệ, gỗ nội thất, sản phẩm ván nhân tạo, ván ép MDF, HDF.

          3. Định hướng ứng dụng KHCN trong phát triển lâm nghiệp ở tỉnh Phú Thọ  trong thời gian tới
Với mục tiêu đến năm 2025 tốc độ tăng trưởng giá trị tăng thêm của ngành lâm nghiệp bình quân giai đoạn 2021-2025 tăng 8,4%/năm. Cơ cấu ngành lâm nghiệp trong tổng cơ cấu ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 11,1%. Tỉ lệ che phủ rừng đạt 38,8 %. Do vậy ứng dụng KHCN trong phát triển lâm nghiệp ở tỉnh Phú Thọ trong giai đoạn tới cần tập trung vào những nội dung cơ bản sau:
 Tập trung tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ vào sản xuất, ưu tiên tập trung trên một số lĩnh vực: Giống, công nghệ sinh học, chế biến gỗ. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn về tầm quan trọng của việc ứng dụng KHCN trong phát triển lâm nghiệp, đặc biệt là chất lượng giống cây trồng, các biện pháp kỹ thuật thâm canh rừng.  Đẩy mạnh việc trồng rừng gỗ lớn, cung cấp nguyên liệu gỗ có chứng chỉ quản lý rừng bền vững theo yêu cầu của thị trường quốc tế.
 Tiếp tục nghiên cứu đề xuất, triển khai các đề tài, dự án, xây dựng các mô hình phục vụ cho phát triển lâm nghiệp, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng KHCN, áp dụng các kết quả nghiên cứu  KHCN vào phát triển sản xuất lâm  nghiệp, trong đó chú trọng công nghệ sinh học, chọn tạo nhân giống cây trồng lâm nghiệp phù hợp với điều kiện sinh thái của vùng. Nhân rộng các mô hình ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất lâm nghiệp, có hiệu quả đã được khẳng định. Phát triển nhân rộng các mô hình chuỗi liên kết giữa các doanh nghiệp chế biến gỗ, lâm sản ngoài gỗ và các chủ rừng, hỗ trợ nông dân tiếp cận các thành tựu khoa học, công nghệ, quản lý sản xuất và thông tin thị trường.
              Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào công tác theo dõi, giám sát diễn biến tài nguyên rừng, quản lý rừng bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu và công tác quản lý bảo vệ rừng, PCCCR. Đào tạo, bồi dưỡng để hình thành đội ngũ cán bộ quản lý, kỹ thuật và công nghệ đủ về số lượng, có trình độ kỹ thuật cao trong lĩnh vực lâm nghiệp, phục vụ các chương trình, đề án nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Tiếp tục tăng cường và đẩy mạnh hợp tác với các cơ quan nghiên cứu, doanh nghiệp trong và ngoài nước để tranh thủ đưa những tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất.
                                                  P V V
                       HỘI KHKT LÂM NGHIỆP PHÚ THỌ
 

 

Gửi ý kiến phản hồi

Họ tên
Điện thoại & email
Nội dung
 
 
 
  Bài viết mới
  Hoạt động đó đây
  Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến 2
Tư vấn tạo web
Hỗ trợ trực tuyến 1
Tư vấn tạo web

BẢN QUYỀN THUỘC HÔỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT LÂM NGHIỆP TỈNH PHÚ THỌ

Số 41 đường Nguyễn Tất Thành phường Thanh Miếu thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ

Trưởng ban nội dung: Lương Văn Thắng. Phó ban Thường trực: Phùng Văn Vinh.
 Chủ nhiêm Website: Kỹ sư Lâm nghiệp Trần Ngọc Cường
Điện thoại : 02103 818 567 -  Email : cuonglnpt@gmail.com